Television Stations
in Portsmouth, VA
     
 


Virginia TV stations

Bristol WCYB TV 5 (NBC)
Charlottesville WAHU TV 27 (FOX)
Charlottesville WCAV TV 19 (CBS)
Charlottesville WHTJ TV 41 (PBS)
Charlottesville WVAW TV 16 (ABC)
Charlottesville WVIR TV 29 (NBC)
Falls Church WNVT TV 53
Front Royal WAZF TV 28
Harrisonburg WAZH TV 24
Harrisonburg WHSV TV 3 (ABC)
Harrisonburg WVPT TV 51 (PBS)
Luray WAZC TV 16
Lynchburg WSET TV 13 (ABC)
Marion WMSY TV 52 (PBS)
Norfolk WAVY TV 10 (NBC)
Norfolk WGNT TV 27
Norfolk WHRO TV 15 (PBS)
Norfolk WTKR TV 3 (CBS)
Norfolk WVBT TV 43 (FOX)
Norfolk WVEC TV 13 (ABC)
Norton WSBN TV 47 (PBS)
Richmond WCVE TV 23 (PBS)
Richmond WRIC TV 8 (ABC)
Richmond WRLH TV 35 (FOX)
Richmond WTVR TV 6 (CBS)
Richmond WWBT TV 12 (NBC)
Roanoke WBRA TV 15 (PBS)
Roanoke WDBJ TV 7 (CBS)
Roanoke WFXR TV 27 (FOX)
Roanoke WSLS TV 10 (NBC)
Staunton WAZM TV 25
Winchester WAZW TV 48
Woodstock WAZT TV 10


Fox 43
243 Wythe St
Portsmouth, VA
(757) 393-4343

TV News Clips Inc
PO Box 3653
Portsmouth, VA
(757) 628-8200

Wavy
300 Wavy St
Portsmouth, VA
(757) 393-1010

Wgnt
1318 Spratley St
Portsmouth, VA
(757) 393-2501